Serveerder op terras serveert koppel

Arbeidsvoorwaarden


De Stichting van de Arbeid richt zich op het bevorderen van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen cao-partijen.


De Stichting van de Arbeid doet aanbevelingen aan het decentrale cao-overleg en geeft adviezen aan het kabinet. Daarnaast ondersteunt de Stichting van de Arbeid cao-partijen bij specifieke onderwerpen.

Advies over algemeen verbindend verklaring cao-bepalingen (avv)

Op verzoek van cao-partijen kunnen cao-bepalingen algemeen verbindend verklaard worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dan worden de cao-bepalingen van toepassing op een hele sector. De Stichting van de Arbeid adviseert de minister van SZW als deze belangrijke wijzigingen voorneemt met betrekking tot het toetsingskader avv. Bovendien adviseert de Stichting de minister incidenteel over specifieke avv-kwesties.

Stukloonnorm

Sinds 2018 is wettelijk geregeld dat werknemers met een zogenoemd stukloon minimaal het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In plaats van het aantonen dat dit het geval is, kunnen cao-partijen ook een norm afspreken voor bepaalde werkzaamheden. De minister van SZW moet die norm vervolgens goedkeuren. De Stichting van de Arbeid heeft bij de totstandkoming van die goedkeuring een wettelijke rol.

Zie de stukloonnorm voor meer informatie.

Derde WW-jaar

In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over een private aanvulling op de WW en de loongerelateerde WGA (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering). Dit is beter bekend als het derde WW-jaar. Meestal is deze afspraak ondergebracht bij de Stichting PAWW. Deze stichting werd in 2016 is opgericht door de Stichting van de Arbeid.

Zie het derde WW-jaar voor meer informatie.