Stukloonnorm


Stukloon is het loon dat niet per tijdsperiode maar per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Werknemers die betaald worden aan de hand van stukloon moeten per uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen (regeling stukloon). Hiervoor kan ook een stukloonnorm worden opgesteld.


Om te kunnen aantonen dat er geen sprake is van onderbetaling moet de werkgever zorgen voor een goede administratie. Daarin moet het aantal gewerkte uren en het daarmee verdiende loon worden geregistreerd.

Stukloonnorm

Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon en in de plaats hiervan een norm te hanteren. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer. De werknemers hebben dan een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten.

Een bepaling in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) maakt het sinds 1 januari 2018 mogelijk een dergelijke norm op te stellen. Daarin worden aan de te onderscheiden activiteiten een bepaald tijdsbeslag gekoppeld en de daarbij bijbehorende vergoeding. De norm moet wel voldoen aan de vereiste dat met het verrichten van de werkzaamheden minimaal het minimumloon verdiend kan worden. Er hoeft dan niet meer specifiek een urenregistratie te worden bijgehouden.

Indienen bij de Stichting

Een werkgeversvereniging kan een verzoek om een opgestelde norm indienen bij de Stichting van de Arbeid. De Stichting kan vervolgens de minister verzoeken deze norm vast te stellen in een regeling voor de sector.

Stukloonnorm dagbladbezorging

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de sector voor de dagbladbezorging een eigen stukloonnorm. Het besluit hierover is gepubliceerd in Staatscourant nr. 73829 van 27 december 2017.
Download een toelichting op deze stukloonnorm.

Stukloon folderbezorging

Met ingang van 1 april 2020 heeft de sector voor de folderbezorging een eigen stukloonnorm. Het besluit hierover is gepubliceerd in Staatscourant nr. 69991 van 23 december 2019.
Download een toelichting op deze stukloonnorm.