Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

De subsidieregeling ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze subsidieregeling met een totaalbedrag van 1 miljard euro is afgesproken in het Pensioenakkoord en loopt van 2021 tot en met 2025.

Duurzame inzetbaarheid

Samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaat het om activiteiten gericht op het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden en het bevorderen van bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan. Naast duurzame inzetbaarheidsmaatregelen is in de regeling ruimte voor maatregelen gericht op knelpunten rond eerder uittreden.

Eerder stoppen met werken

Werkgevers hebben onder voorwaarden tijdelijk de mogelijkheid om aan oudere werknemers die bijvoorbeeld vanwege zwaar werk niet kunnen doorwerken, een uitkering aan te bieden waarmee ze eerder kunnen uittreden. Van 2021 tot en met 2025 geldt een fiscale drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) ter hoogte van 22.164 euro. De uitkeringen zijn in die periode vrijgesteld van RVU-heffing voor zover ze niet uitkomen boven deze drempelvrijstelling. Daarboven moet de RVU-heffing worden betaald. Voorwaarde is verder dat de uitkering niet eerder dan drie jaar voor AOW-leeftijd worden uitgekeerd. Naast de fiscale vrijstelling geldt de subsidieregeling. Deze kan gebruikt worden om knelpunten die optreden bij arrangementen voor eerder uittreden te verlichten. Voorwaarde is dan wel dat de RVU-uitkering niet hoger is 22.164 euro op jaarbasis.

Het is belangrijk dat een subsidieaanvraag niet alleen betrekking heeft op eerder uittreden maar ook activiteiten bevat die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Een aanvraag voor alleen eerder uittreden zal worden afgewezen.

Aanvraag subsidie

Een subsidie voor activiteitenplannen (duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden) kan in de maand juni 2021 worden aangevraagd. Begin 2022 zal een tweede aanvraagtijdvak worden opengesteld. In het eerste aanvraagtijdvak kan tevens subsidie worden aangevraagd voor RVU’s die al eerder zijn gestart vanaf 1 januari 2021.

Subsidie sectoranalyse

Om sectorale samenwerkingsverbanden op weg te helpen kan een vaste subsidie van 20.000 euro worden aangevraagd voor het uitvoeren van een sectoranalyse. Hiervoor kan in de maand februari 2021 subsidie worden aangevraagd. In het najaar van 2021 volgt een tweede mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het ministerie van SZW zal in samenspraak met de Stichting van de Arbeid in de komende maanden een aantal voorlichtingsbijeenkomsten online houden. Informatie hierover zal nog volgen op onder meer de website van de Stichting van de Arbeid.

Meer informatie over de 'Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)'