Serveerder op terras serveert koppel

Randvoorwaarden sekseneutraliteit functiewaarderingssystemen


De randvoorwaarden waaraan een functiewaarderingssysteem moet voldoen uit het oogpunt van sekseneutraliteit zijn:

  • Een analytisch functiewaarderingssysteem met gezichtspunten moet berusten op een transparante systematiek en objectief identificeerbare factoren;
  • Het systeem moet zijn gebaseerd op alle noodzakelijke karakteristieken van arbeid die van belang zijn voor de uitoefening van alle werkzaamheden binnen het bedrijf;
  • Een maatstaf en/of handelwijze waarop het systeem (mede) berust, mag in de praktijk niet tot waarderingsuitkomsten leiden die in overwegende mate een van de seksen bevoordelen of benadelen tenzij de verschillen, gezien de aard van de werkzaamheden, verband houden met de daadwerkelijk voor de arbeid vereiste inspanning;
  • Indien ten minste één bepaalde functiekarakteristiek of één bepaald functieaspect van het systeem tot (gemiddelde) uitkomsten leidt die in overwegende mate voor werknemers van de ene sekse voordelig uitwerkt, moet het systeem zo zijn opgezet dat, voor zover de aard van de werkzaamheden dat toelaat, tevens andere aspecten in aanmerking worden genomen die in overwegende mate voor werknemers van de andere sekse voordelig uitwerken. Hierbij geldt dat deze uiteenlopende functieaspecten gewaardeerd moeten worden op grond van gelijkwaardige maatstaven.
Deze randvoorwaarden zijn ontleend aan:
Veldman Albertine; De weegschaal gewogen. Naar een instrument voor sekseneutrale functiewaardering, Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, mei 2000, p. 61 en 62.