Werken aan ons pensioen, animatie van groep diverse mensen

Nieuw pensioenstelsel

Nieuw pensioenstelsel

De Stichting van de Arbeid heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) het initiatief genomen tot het informatieplatform ‘werkenaanonspensioen.nl’. Dit informatieplatform is van, voor en door de pensioensector. Het doel van dit informatieplatform is het faciliteren van partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het platform is dus vooral bedoeld voor professionals.

Alle informatie op één plek

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is complex en zal meerdere jaren in beslag nemen. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid samen met andere organisaties, als het ministerie van SZW, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Adfiz de handen ineen geslagen om informatie over het nieuwe pensioenstelsel voor de verschillende doelgroepen die direct betrokken zijn bij de besluitvorming, te bundelen op één plek. Daarbij hebben ook veel andere partijen informatie ter beschikking gesteld waar op de website naar wordt verwezen. Voor de verschillende doelgroepen wordt per onderwerp de wet- en regelgeving toegankelijker gemaakt en beschikbare, relevante informatie samengebracht. De informatie op de website wordt met regelmaat geactualiseerd en verder aangevuld.

Doelgroepen

De informatie is zoveel mogelijk op de verschillende doelgroepen toegesneden. Daarbij kan gedacht worden aan cao-partijen, werkgevers, ondernemingsraden, pensioenfondsen, verzekeraars en premie-pensioeninstellingen. Het platform is niet direct bedoeld voor individuele deelnemers en verzekerden. Zij zullen via hun eigen pensioenuitvoerder en/of werkgever worden geïnformeerd over het eigen pensioen en voor algemene publieksinformatie kunnen zij terecht op de website van het ministerie van SZW ‘onsnieuwepensioen.nl’. Het informatieplatform ‘werkenaanonspensioen.nl’ is bedoeld voor organisaties en personen die de komende tijd keuzes moeten maken over de invulling van een nieuw pensioencontract.

Pensioenakkoord en Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Het nieuwe pensioencontract wordt geregeld in de Wet toekomst pensioenen (Wtp), die op 22 december 2022 door de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer is aangenomen. De Wtp is voor een belangrijk deel de uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord tussen de bij de Stichting van de Arbeid aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. Doel van dit akkoord is onder andere om het pensioenstelsel transparanter, persoonlijker en toekomstbestendiger te maken. Met de Wtp worden alle pensioenregelingen een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie en wordt het nabestaandenpensioen meer uniform vormgegeven.

Overgangsfase

Tot 2028 is er sprake van een overgangsperiode. Tijdens deze periode moeten werkgevers en werknemers een arbeidsvoorwaardelijke pensioenregeling overeenkomen die past binnen het nieuwe wettelijke kader. Vervolgens moeten pensioenuitvoerders die nieuwe (of aangepaste) pensioenregelingen implementeren. Binnen deze overgangsfase kunnen de betrokken partijen zelf het moment kiezen vanaf welke datum de nieuwe pensioenregeling van kracht wordt. Uiterlijk 1 januari 2028 moet overgestapt zijn op de nieuwe pensioenregeling. Het informatieplatform 'werkenaanonspensioen.nl' beoogt vooral een hulpmiddel te zijn voor alle betrokken partijen bij de uitwerking en het maken van keuzes gedurende de overgangsfase.

Nieuwsberichten