Onderzoeken bedrijven en organsiaties


Bedrijven en organisaties onderzoeken intern naar beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Hier komt nog een tekst van Jannie


CAO Aegon

Cao-akkoord Aegon 2019-2020 paragraaf 13 Gelijke beloning

“Cao-partijen vinden dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden beloond voor gelijk werk. Aegon zal voor 1 februari 2019 onderzoek doen naar de huidige beloning van mannen en vrouwen. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld in het Regieteam en met de Centrale Ondernemingsraad. Afhankelijk van de resultaten worden de vervolgstappen, gericht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijk werk, door Aegon bepaald en besproken met het Regieteam en de Centrale Ondernemingsraad.”

Het onderzoek wees uit dat Aegon wel beloningsverschillen m/v kent maar dat die goed verklaarbaar zijn omdat mannen vaker posities bekleden in de hoger betaalde functies. Aegons CEO Maarten Edixhoven is blij dat in zijn bedrijf gelijk werk gelijk wordt beloond maar vindt dat vrouwen meer moeten doorstromen naar hogere posities. “We moeten zelf kijken dat bij posities die vrijkomen altijd vrouwen bij de laatste kandidaten zijn.”


APG pakt ongelijke beloning duurzaam en fundamenteel aan

Pensioenuitvoerder APG heeft onderzoek laten doen naar de beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Uitkomst was dat bij dertien procent van de 960 werkzame vrouwen een niet te verklaren salarisverschil bestond van gemiddeld ruim twee procent met hun mannelijke collega met vergelijkbare functie, ervaring en dienstjaren. APG heeft de 125 betrokken vrouwen per 1 juni 2019 een loonsverhoging toegekend waarmee hun beloning op hetzelfde niveau is gebracht als dat van hun mannelijke collega, zo meldde APG in een persbericht.

Marloes Sengers, directeur HR bij APG: “Bij APG staan we voor gelijk loon voor gelijk werk, daarom zetten we dit vandaag recht. Het verschil in beloning wordt door ons bovendien duurzaam gedicht: financieel en met aanvullende aandacht voor leidinggevenden en medewerkers. Zo voorkomen we herhaling in de toekomst en pakken we de oorzaken van de ongelijke beloning duurzaam en fundamenteel aan.”


Beloningsverschillen m/v wetenschappelijk personeel Tilburg University

In juni 2019 publiceert Tilburg University de resultaten van een groot en langdurig onderzoek naar beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke wetenschappers op de diverse faculteiten. Daarmee is dit de eerste universiteit die niet alleen beloningsverschillen binnen de eigen organisatie in kaart brengt maar deze ook publiceert.
Dit onderzoek gaat niet alleen in op inschaling maar ook op toelagen en gratificaties. Gemiddeld verdienden vrouwen € 157 per maand minder dan hun mannelijke collega’s. Onder hoogleraren is het beloningsverschil het grootst (€ 372 per maand voor de functie professor 2). Individueel dossieronderzoek zal vervolgens moeten uitwijzen welke beloningsverschillen ongerechtvaardigd zijn.
Het College van Bestuur heeft inmiddels aangekondigd dat er richtlijnen voor een transparante beloningssystematiek worden vastgesteld en dat beloningsbesluiten duidelijk moeten worden vastgelegd inclusief de motivatie.


Onderzoek naar beloningsverschillen in de sector chemie

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft in 2019 in opdracht van diverse bedrijven in de sector een onderzoek naar beloningsverschillen in de chemie uitgevoerd. Daarvoor zijn de gegevens van 30.000 werknemers geanalyseerd, driekwart van de mensen die werkzaam zijn in de sector.
Ongecorrigeerd komt het loonverschil tussen mannen en vrouwen uit op ruim zes procent in het voordeel van vrouwen. Het geringe aantal vrouwelijke werknemers (achttien procent van de onderzochte werknemers) werkt relatief vaker in hogere functiegroepen. Gecorrigeerd naar functiegroep is het verschil drie procent in het nadeel van vrouwen. Dat werd na correctie voor leeftijd iets lager (ruim twee procent).

Net als in de beloningsonderzoeken van het College voor de Rechten van de Mens leggen cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen de basis voor de beloningssystematiek, waarin functiegroepen en functiezwaarte zijn vastgelegd. Bij de functies die binnen het cao-domein vallen, zijn de salarisverschillen klein. De onderzoekers opperen enige verklaringen hiervoor in de sfeer van cultuur en gedrag. Omdat niet op bedrijfsniveau onderzoek is gedaan, noch paarsgewijs naar mannelijke en vrouwelijke functiehouders, kunnen geen conclusies getrokken worden over toepassing van neutrale en niet-neutrale beloningsmaatstaven in de beloningspraktijk.


PWC: loonkloof verleden tijd

Blog 'Diversiteitsbeleid: denk aan je dochter' van Jolanda Lamse - bestuurslid PwC en verantwoordelijk voor human capital