Reizigers aan de balie op vliegveld Schiphol

Ervaring telt / EVC

Als je van functie wilt veranderen, binnen of buiten de eigen sector, helpt het als je kan laten zien over welke kennis en vaardigheden je beschikt. Het ervaringscertificaat (EVC) is een van de instrumenten waarmee dit kan worden vastgelegd. De Stichting van de Arbeid stimuleert, samen met de overheid, dat EVC een betrouwbaar en toegankelijk instrument is.

Wat is EVC?

EVC (validering van eerder verworven competenties) brengt in kaart wat iemand aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat is dus, naast eventuele diploma’s, een bewijs van iemands kwaliteiten.
Wat heb je aan een ervaringscertificaat:

  • werkenden staan sterker op de arbeidsmarkt;
  • werkgevers krijgen zicht op wat werknemers kunnen en kennen;
  • overgang naar een andere functie of sector wordt vergemakkelijkt;
  • het kan leiden tot vrijstellingen voor opleidings- of examenonderdelen in het mbo en hbo zodat de opleiding korter duurt.

Diplomadoel of loopbaandoel

EVC is een belangrijk instrument in het kader van leven lang ontwikkelen. Door inzicht te hebben in persoonlijke kennis en vaardigheden kunnen werkenden en werkzoekenden hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten. EVC is één van de instrumenten om dat in kaart te brengen. Wie loopbaanstappen wil zetten (andere functie, andere baan, naar een andere sector) kan een EVC-procedure doorlopen die leidt tot een ervaringscertificaat; dit is de arbeidsmarktroute. Als het doel is een diploma te behalen dan kan men terecht bij onderwijsinstellingen die beoordelen of iemand in aanmerking komt voor vrijstellingen en/of een verkort traject; dit is de onderwijsroute.

Het ervaringscertificaat is niet het enige instrument dat voor alle diplomadoelen en loopbaandoelen geschikt is. Afhankelijk van het doel kunnen ook andere valideringsinstrumenten worden ingezet, zoals E-portfolio of europass. De verbinding tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute blijft van groot belang. Die verbinding is bijvoorbeeld nodig als iemand een ervaringscertificaat heeft behaald en dit certificaat op een later moment alsnog wil inzetten voor het behalen van een formeel diploma.

EVC-procedure

Om een ervaringscertificaat te behalen, moet je bewijzen verzamelen waaruit blijkt wat je hebt gedaan, welke kennis je hebt en wat je kunt. Dit kunnen diploma’s zijn, maar ook getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken of producten die zijn gemaakt. En het gaat niet alleen om werkervaring maar ook om levenservaring of ervaringen die zijn opgedaan met vrijwilligerswerk. Al het bewijs wordt beoordeeld op grond van bepaalde standaarden.