Procedure voor een niet-paritaire aanvraag


Dien op tijd een voorstel in voor de Sectorale Maatwerkregeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 2 maart 2021 een nieuwe maatregel gepubliceerd om sectoren te ondersteunen: NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Deze regeling heeft als doel dat iedereen zoveel mogelijk duurzaam op de arbeidsmarkt kan functioneren. Via deze subsidieregeling worden sectoren financieel gesteund om personeel dat op de korte of lange termijn minder baanperspectief heeft, om te scholen en/of te begeleiden naar ander werk. Samenwerkingsverbanden van sociale partners, O&O-fondsen en andere partijen kunnen subsidie aanvragen om met (20%) cofinanciering scholing, ontwikkeladviezen, EVC en begeleiding naar ander werk aan te bieden aan werknemers die hun baan dreigen te verliezen.

Aanvraagtijdvak

De regeling is opengesteld van maandag 15 maart 2021 om 9.00 uur tot maandag 26 april 2021 17.00 uur. Aanvragen kunnen worden ingediend bij SZW. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en toegewezen. Zorg er dus voor dat een aanvraag bijtijds, dat wil zeggen bij voorkeur al op 15 maart 2021gereed is.

Wat te doen bij een niet-paritaire aanvraag?

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de subsidie is dat er binnen de aanvragende sector draagvlak is voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De Stichting roept daarom partijen op om aanvragen in te dienen die door werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk zijn ondertekend. Wanneer dit echter niet mogelijk is, dient de aanvraag, vóórdat deze bij SZW wordt ingediend, te worden voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid. De Stichting zal dan nagaan of binnen de betreffende sector sprake is van voldoende draagvlak voor de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten. Aangezien de Stichting van de Arbeid ook tot de conclusie kan komen dat er sprake is van onvoldoende draagvlak, is het echter altijd raadzaam een subsidieaanvraag bij SZW paritair in te dienen.

Om in aanmerking te komen voor een verklaring van de Stichting van de Arbeid bij een niet-paritaire aanvraag dient een aanvrager een mail te sturen aan de Stichting (info@stvda.nl) met daarin de subsidieaanvraag en namens welke partij(en) de aanvraag ingediend wordt. De Stichting streeft ernaar binnen drie werkdagen te bepalen of er voldoende draagvlak is voor de aanvraag. Aanvragers worden opgeroepen hun aanvraag zo spoedig mogelijk aan te leveren om zeker te weten dat er op tijd uitsluitsel kan worden gegeven door de Stichting. Dit betekent dat een verzoek om een verklaring van de Stichting zo mogelijk drie werkdagen vóór 15 maart 2021 naar de Stichting moet worden gestuurd.