Student Summa college

Subsidieregelingen voor scholing en ontwikkeling


Het ministerie van SZW geeft in nauw overleg met de Stichting van de Arbeid invulling aan de voorwaarden voor de verschillende subsidieregelingen. Zowel voor sectoren die te maken hebben met een overschot als voor sectoren die kampen met een tekort aan personeel komen regelingen beschikbaar.

Regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

Een van de regelingen die is ontwikkeld, is de regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Met deze regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sociale partners, O&O-fondsen en andere partijen subsidie aanvragen om met cofinanciering scholing, ontwikkeladviezen, EVC en begeleiding naar ander werk aan te bieden aan werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Hiervoor heeft het kabinet 72 miljoen euro beschikbaar gesteld. Download de regeling die op 2 maart 2021 in de Staatscourant is gepubliceerd. Het aanvraagtijdvak wordt per 15 maart 2021opengesteld.

Draagvlak
Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de subsidie is dat er binnen de aanvragende sector draagvlak is voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Daarom verdient een gezamenlijke aanvraag door werkgevers- en werknemersorganisaties de voorkeur. Als dit niet mogelijk is, stelt SZW als voorwaarde dat de aanvraag vóór indiening bij SZW aan de Stichting van de Arbeid wordt voorgelegd; de Stichting zal dan nagaan of binnen de sector sprake is van voldoende draagvlak. Lees wat u moet doen als u een niet-paritaire aanvraag heeft.

Sectorale aanpak
In een brief aan decentrale sociale partners benadrukt de Stichting van de Arbeid het belang van van-werk-naar-werktrajecten. Dit om te voorkomen dat werknemers die met werkloosheid worden bedreigd zonder werk komen te zitten. De regeling voor sectoraal maatwerk kan sectoren daarbij ondersteunen. Lees de brief over de sectorale aanpak. 

Regeling Omscholing naar krapteberoepen

Daarnaast komt er een regeling die door het ministerie van EZK wordt ontwikkeld om samenwerking tussen sectoren te stimuleren. Sectoren die een tekort aan personeel hebben, kunnen daar een beroep op doen. Het doel is tekortsectoren te faciliteren om werkenden, die uit een overschotsector komen, te begeleiden naar ander werk en zo nodig scholing te bieden. Werkgevers in de Techniek, Bouw en ICT komen hiervoor in aanmerking. Deze regeling zal naar verwachting in de loop van maart worden gepubliceerd en per 1 april 2021 worden opengesteld.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van al bestaande maatregelen (bijv. NL leert door - ontwikkeladvies) en regelingen die momenteel worden opgesteld. Zodra er meer zicht is op de voorwaarden en kenmerken van de subsidieregelingen zal die informatie via deze website beschikbaar komen. Daarbij zal dan verwezen worden naar de volledige tekst van de regeling op de website van de Rijksoverheid.

Overzicht van de maatregelen voor leren en ontwikkelen in het 2e en 3e steunpakket

Tabel SZW
Bron: ministerie van SZW