Student Summa college

Subsidieregelingen voor scholing en ontwikkeling


Het ministerie van SZW geeft in nauw overleg met de Stichting van de Arbeid invulling aan de voorwaarden voor de verschillende subsidieregelingen. Zowel voor sectoren die te maken hebben met een overschot als voor sectoren die kampen met een tekort aan personeel komen regelingen beschikbaar.

Een van de regelingen die nu wordt ontwikkeld, is de regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Met deze regeling (in de tabel: Maatwerktrajecten vanuit sectoren) kunnen samenwerkingsverbanden van sociale partners, O&O-fondsen en andere partijen subsidie aanvragen om met cofinanciering scholing, ontwikkeladviezen, EVC en begeleiding naar ander werk aan te bieden aan werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Hiervoor heeft het kabinet 72 miljoen euro beschikbaar gesteld. In een brief d.d. 4 december 2020 aan de Tweede Kamer zijn de hoofdlijnen van deze regeling geschetst. De verwachting is dat de regeling in januari 2021 wordt gepubliceerd en dat het aanvraagtijdvak vanaf 1 maart 2021 zal worden opengesteld.

Daarnaast komt er een regeling die door het ministerie van EZK wordt ontwikkeld om samenwerking tussen sectoren te stimuleren: Intersectorale omscholing. Sectoren die een tekort aan personeel hebben, kunnen daar een beroep op doen. Het doel is groeisectoren te faciliteren om werkenden, die uit een overschotsector komen, te begeleiden naar ander werk en zo nodig scholing te bieden.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van al bestaande maatregelen (bijv. NL leert door - ontwikkeladvies) en regelingen die momenteel worden opgesteld. Zodra er meer zicht is op de voorwaarden en kenmerken van de subsidieregelingen zal die informatie via deze website beschikbaar komen. Daarbij zal dan verwezen worden naar de volledige tekst van de regeling op de website van de Rijksoverheid.

Overzicht van de maatregelen voor leren en ontwikkelen in het 2e en 3e steunpakket

Tabel SZW
Bron: ministerie van SZW