Drie verpleegkundigen in gesprek

Arbeidsongeschiktheidspensioen


In de arbeidsvoorwaardelijke pensioenregeling zijn meestal niet alleen afspraken gemaakt over een ouderdomspensioen. Ook zijn er pensioenregelingen als de werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Aanvullende uitkering en voortzetting opbouw pensioen

In de arbeidsvoorwaardelijke pensioenregeling zijn vaak aanvullende afspraken gemaakt over een uitkering bij de gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een deelnemer.

Deze afspraken kunnen betrekking hebben op een aanvulling op de wettelijke WAO- of WIA-uitkering. Dit heet het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook kunnen er afspraken zijn over een voortzetting van de pensioenopbouw zonder betaling van pensioenpremie. Dit heet premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

Rol Stichting van de Arbeid

Werknemersverzekeringen als de WIA vormen een belangrijk vangnet voor werknemers. In aanvulling op deze wettelijke uitkeringen maken cao-partijen aanvullende afspraken. De Stichting van de Arbeid ondersteunt deze afspraken door te adviseren over wet- en regelgeving en aan cao-partijen aanbevelingen uit te brengen.